ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1 / 200Μ/ 2007

Πλήρωσης οργανικών θέσεων

 μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Ο Δήμαρχος ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2247/1994 «Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α').

γ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/23.5.2003 τ.Α΄).

δ) Του ν. 3260/2004 « Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/6.8.2004 τ. Α’).

ε) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23.2.2005 τ.Α’).

στ) Του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων (ΦΕΚ 138/16.6.2005 τ.Α’)».

ζ) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α’).

η) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ. Α')

θ) Του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/28.9.1998/τ.Α'), όπως ισχύει

ι) Του άρθρου 18 παρ. 8 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/4.12.1997/τ.Α')

ια) Του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/25.6.1998/τ. Α')

ιβ) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/1.5.2002/τ. Α').

ιγ) Του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ 195/19.10.2004 τ.Α’).

ιδ)Του ν. 1188/1981 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ 204/30.7.1981/τ. Α')

ιε) Των π.δ. 37α /1987 (ΦΕΚ 11/4.2.1987/τ. Α') και 22/1990 (ΦΕΚ 7/22.1.1990/τ.Α') «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με το π.δ.. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ. Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/23.12.2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003 τ.Α’),  το π.δ. 44/9.3.2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005 τ.Α’) και το π.δ. 116/9.6.2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄).

2. Την  υπ’ αριθμ. 42948/10-12-2003  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β’) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης « Τροποποίηση της αριθμ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/25.7.2006/τ.Β’) για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ  μέρους των υποψηφίων.

4. Την  υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ./6170/28.4.2004 απόφαση «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 645/3.5.2004, τ.Β’), όπως συμπληρώθηκε με την  ΔΙΠΠ/Φ.Η1/11838/26.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 807/28.5.2004, τ.Β’), με την οποία καθορίστηκαν για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ από 7.6.2004 ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού για ορισμένους κλάδους προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 22/4.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προκηρύσσεται η πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

6.  Το υπ΄αριθμ. 3091/3.5.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η 22/4.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κριθεί νόμιμη.

7.  Το άρθρο 9 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 673/17.5.1999 τ. Β΄ ).

8.  Την υπ΄αριθμ. 6/22.3.2007 απόφαση του Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψήφιων με σειρά προτεραιότητας.

9.  Τις υπ’ αριθμ. 1647 και 1648/21.3.2007 βεβαιώσεις του Δημάρχου του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου με τις οποίες πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2007 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων αυτών υπό φορέα Δήμος Εξωμβούργου και Κ.Α. 20.6011,20.6051,30.6011,30.6051, 25.6011, 25.6051 όσο και την κάλυψη της δαπάνης η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2007 υπό φορέα Δήμος Εξωμβούργου και Κ.Α. 10.6462.

10.  Το γεγονός ότι για την παρούσα προκήρυξη δεν αναλογούν θέσεις προς πλήρωση από άτομα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 όπως ισχύει.

11.    Το 16748/15.5.2007  εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του ΑΣΕΠ.

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

α/α

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

1

 ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

1

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

α/α

ΚΛΑΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

1

 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου)

1

1

2

ΔΕ30 Τεχνιτών (υδραυλικός)

1

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

α/α

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

1

 ΥΕ16 Εργατών (υδρονομέων)

1

1

 

Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες TΕ, ΔΕ και ΥΕ:

Στις στήλες  «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, παραπλεύρως.

Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση    πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εξαίρεση:  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου,   η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)] των κατωτέρω επιπέδων:

 

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης    (Υ.Ε.)

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

                       (ΔΕ)   μη  Διοικητικού  Προσωπικού ή και   

                       Εργατοτεχνικού   Προσωπικού.

Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Τεχνολογικής   Εκπαίδευσης, μη Διοικητικού 

                       Προσωπικού.

 

Επίσης, αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό  του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δικαιούνται    επίσης   να  είναι  υποψήφιοι  και  όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2.  Να έχουν  γεννηθεί :

α) Για τον κλάδο ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, έως και το έτος 1986.

β) Για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) κατά τα έτη 1962 έως και 1986  (ηλικίας από 21 έως και 45 ετών).

γ) Για τον κλάδο ΔΕ30 Τεχνιτών (υδραυλικός) κατά τα έτη 1957 έως και 1986  (ηλικίας από 21 έως και 50 ετών).

δ) Για τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών (υδρονομέων) έως και το έτος 1987.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

      4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 1188/1981.

      Σημείωση:. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5.      Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (παρ. 2 άρθρο 13 του ν. 1188/1981).

6. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις  του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν  σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων  των φορέων του άρθρου 14 παρ.1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου,  πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν.2839/2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

KATHΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ3 Πoλιτικών Μηχανικών,  θέση μία (1).

   α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύριος πίνακας

(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα

(επικουρικός  πίνακας κατάταξης  εφόσον δεν καλυφθεί η θέση από υποψηφίους με τα προσόντα του κύριου πίνακα)

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο  ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή  ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

Χ

2

Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

X

-

*  Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : 

 α)  κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και

β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

Α. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου), θέση μία (1)

α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια   Προσόντα

(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα

(Επικουρικοί πίνακες κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ, εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο του κυρίου πίνακα)

1ος

 

2ος

 

1

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

Χ

Χ

X

2

 Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Χ

-

-

3

 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

-

Χ

-

4

 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος  τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

-

-

Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.


Β. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικός), θέση μία (1)

α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια   Προσόντα

(κύριος πίνακας κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα

(Επικουρικοί πίνακες κατάταξης κατά ΣΕΙΡΑ, εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο του κυρίου πίνακα)

 

1ος

 

2ος

 

1

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης.

Χ

Χ

Χ

2

 Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46Α) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Χ

-

-

3

 Ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

-

Χ

-

4

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος  τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

-

-

Χ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ16 Εργατών (υδρονομέων), θέση μία (1)

                Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος  Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος  τίτλος της αλλοδαπής.

                Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της τελικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια κατάταξης, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.

 

ΕιδικΕΣ   ΠερίπτωσΕΙΣ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

     Α) Σύζυγος  ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών,  οι οποίοι φονεύθηκαν  ή πρόσωπο που τραυματίσθηκε σοβαρά, συνεπεία  τρομοκρατικής  πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.

Στη περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί  να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο  σύζυγο ή σε ένα τέκνο του.   (παρ.4  άρθρο 12  ν. 3230/2004 ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).

    Β) το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 ν. 2738/1999)     και

 

 

 

    Γ) σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. (παρ.6, άρθρο 18 ν. 2768/1999).

    Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν . 2190/94, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/97, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/97, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999).

    Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Η’  της παρούσας προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

       Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στο Δήμο Εξωμβούργου Τήνου στη ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ.: 84200 Ξινάρα, Τήνος - Νομού Κυκλάδων, τηλ.: 22830- 51801- 4. Αρμόδια για παροχή πληροφοριών : κα. Φραγκίσκα Ρουγγέρη.

 

      Τα έντυπα των αιτήσεων (ΤΕ: 186Φ, ΔΕ: 187Φ, ΥΕ: 188Φ)  διατίθενται από το Δήμο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

 

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων :

 α) Από την  επιλογή του αρχικού  menu "Υποδείγματα προκηρύξεων & εντύπων υποβολής αιτήσεων για διαγωνισμούς φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ" της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

β) από την  κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας  www.kep.gov.gr  και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ»  - «Υποδείγματα προκηρύξεων & εντύπων υποβολής αιτήσεων για διαγωνισμούς φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ». 

      Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.

      Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

      Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται όταν στην προκήρυξη προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας  ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος που συμμετέχει ταυτόχρονα τόσο για θέση ΔΕ, όσο και για θέση ΥΕ της ίδιας προκήρυξης θα χρησιμοποιήσει το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ και ανάλογα με την προτιμήσή του, θα αναγράψει και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, που μπορούν επικουρικώς να πληρωθούν με εμπειρία.

      Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις δύο διαφορετικών κλάδων της ίδιας κατηγορίας (ΔΕ). Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο ίδιο έντυπο αίτησης της κατηγορίας που τους αφορά τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.

     Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

      Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές  και διοικητικές κυρώσεις.

  Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται  με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 

 

 

 

 

Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται,  επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει.  Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα  δικαιολογητικά  που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν  επισυνάπτονται.

Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.        

Ολόκληρη η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Κατάστημα του Δήμου Εξωμβούργου συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

 

 

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

2. Παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχε θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού του με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή αν κατείχε , ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό του (παρ.5 άρθρο 10  ν. 2839/2000).

Επίσης,  υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή  αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος  του παρόντος Κεφαλαίου :

4.       ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχο κατά ειδικότητα, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ,  στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια  το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη.

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι, που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισμού, απαιτείται βεβαίωση  του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει  η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με τον ζητούμενο από την προκήρυξη.

Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

 

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν :

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

ή  Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

 

Τίτλοι σπουδών (πλην των οριζομένων ως προσόντων διορισμού), όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας προκήρυξης για τους κλάδους ΤΕ και ΔΕ.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: 

α)  Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.",  σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.),  που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που, από την πράξη  ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο , απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

 

     Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας  (Σ.Α.Ε.Ι.)   του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται  από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α’), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Σημείωση : (βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος  (ν.3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5».

 

Ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

     Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με  πτυχία Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες  θέσεις.

 

β)      Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)- Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται  από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α’), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

 

5.  ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΤΕ)

Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο , εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)  ή β) πράξη αναγνώρισης  από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων.

Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

 

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΙΑ ΤΕ, ΔΕ)

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την “Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.” (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κηφισιά).  Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη  πιστοποιητικό επιτυχούς

 

 

 

παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  του ΟΑΕΔ που εκτέλεσε το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άλλη βεβαίωση.

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης (παρ.8 άρθρου 24 ν.3200/2003), δεν εμπίπτει στα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

 

7. ΑΔΕΙΕΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.

 

-Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης, ειδικότητας 1ης για τον κλάδο ΔΕ30 Τεχνιτών (υδραυλικός).

-Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου)

-Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Από τις ανωτέρω άδειες πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια που απαιτείται από την προκήρυξη.

Ειδικότερα για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης,   πρέπει   οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

-            η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

-        η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το  άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

          Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

 

8.    ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

α. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας.

Η εμπειρία είτε ως προσόν διορισμού είτε ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

 

β. Βαθμολογούμενη εμπειρία.

 

Μη εξειδικευμένη Εμπειρία

Βαθμολογούνται ως εμπειρία, οι μήνες εργασίας που καλύπτονται ασφαλιστικά:

      (α)  μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη, κατά περίπτωση, Άδειας για τους κλάδους ΔΕ29 και ΔΕ30, εφόσον οι υποψήφιοι προσκομίσουν για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής τα οριζόμενα στην παράγραφο Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας προκήρυξης.

      (β)  μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για τους κλάδους ΤΕ3 και ΥΕ16, εφόσον  προσκομίσουν για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής τα οριζόμενα στην παράγραφο Β (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας προκήρυξης.

   

γ. Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.

Ως  εμπειρία, για την οποία ο υποψήφιος δικαιούται προσαύξηση του κριτηρίου αυτού, νοείται  η εμπειρία που αποκτήθηκε  σε καθήκοντα  της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτά της προκηρυσσόμενης θέσης:

i) Σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ. 1  του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και ο χρόνος αυτής είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την χρονική περίοδο από 1.1.1990 έως και 23.2.2005 (άρθρο 2 ν. 3320/2005).

ii) Ένεκα συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο i).

Οι τρόποι απόδειξης της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης αναφέρονται στην περίπτωση Γ’  ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας προκήρυξης.

 

δ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’).

9.  ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - Τρόπος απόδειξης  (ΓΙΑ ΤΕ, ΔΕ)

Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας προκήρυξης.

10.  ΓΝΩΣΗ   ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)

   

 

  H γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’  της παρούσας προκήρυξης.

 

11.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ   (ΓΙΑ ΥΕ)

 Οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας :

Για την απόδειξη του κριτηρίου των ανηλίκων τέκνων  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου ή κοινότητας.

12.  ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας :

 Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει : α) ότι είναι άνεργος κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων και β) η ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

 

13. ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι  ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, του οικείου δήμου ή κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.  Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο παράρτημα  Ε’   της παρούσας προκήρυξης.

 

Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή  ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.

 

  Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:

Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:

α) Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους.

β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

δ)Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.

ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

 

Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ε’ :

 

Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:

α) Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους.

β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

δ)Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.

ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων αδελφών του       (αν  είναι άγαμα να γίνει μνεία).

 

 Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου. 

β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας  του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.

 

Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:

α) Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους.

β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

δ)Τα εκτός γάμου  τέκνα της μητέρας του.

 

 

 

 

ε) Τα εκτός γάμου  τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

 

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

     

      α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου  ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό  67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται  η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής.

 

        β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.

 

        γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών.

 

        δ) Σε περίπτωση που  τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από  αρμόδια αρχή.

 

14.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

    Για τους υποψηφίους που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας: 

    Α.  ΝΗΣΙΟΥ

     α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη και μόνιμου κατοίκου Δήμου ή Κοινότητας της Νήσου Τήνου πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

 

      β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη μη μόνιμου κατοίκου Δήμου ή Κοινότητας της Νήσου Τήνου πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

 

     Β.  ΔΗΜΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

   Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του Δήμου Εξωμβούργου που έχει πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες κατοίκους, για τους υποψηφίους που κάνουν χρήση του κριτηρίου αυτού, πιστοποιητικό του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

 

Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις  (Α και Β) οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας  πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής τους ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί μια τουλάχιστον δεκαετία.  Οι ίδιοι υποψήφιοι απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπαστούν, μετατεθούν,  μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας.

15. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ- ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της αλλοδαπής που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY, LOWER κ.λ.π) ή από Ινστιτούτα ξένων γλωσσών της αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1.2.1914. Για τίτλους σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή μετάφρασής τους.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

 

 

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

 

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΠΡΟΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ

 

α) Δημότες  και μόνιμοι κάτοικοι

 Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3051/2002 και το άρθρο 42, παρ.3 του ν.3536/2007, για τις κατηγορίες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, εφόσον δηλώσουν με δήλωσή τους ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις του Δήμου Εξωμβούργου επί δεκαετία τουλάχιστον οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι δήμου ή κοινότητας της Νήσου Τήνου.

 

β)  Δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι :

Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι δήμου ή κοινότητας της Νήσου Τήνου, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους στις προκηρυσσόμενες  θέσεις  και δεσμεύονται με δήλωση τους να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Ο τρόπος απόδειξης των ανωτέρω ιδιοτήτων αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, ως ισχύει και τη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

Όταν  για την πλήρωση θέσεων προβλέπονται κύρια και επικουρικά προσόντα, προηγούνται  όσοι διαθέτουν τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι υπόλοιποι με τα επικουρικά προσόντα κατά τη σειρά των πινάκων.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας προκήρυξης.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

Για την κατηγορία ΤΕ

  Ως δεύτερος τίτλος σπουδών  σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θέσεων της κατηγορίας ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη,  θεωρείται μόνο  τίτλος ΤΕΙ (ΤΕ).

Για την κατηγορία ΔΕ

¨        Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που συμμετέχουν στη διαδικασία με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην των κριτηρίων του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών και του Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ή δεύτερου τίτλου σπουδών.

¨ Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι από ένας τίτλοι σπουδών ΔΕ, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυσσόμενες θέσεις. Προκειμένου όμως για κατάταξη σε επικουρικούς πίνακες  στους οποίους οι τίτλοι σπουδών διαφοροποιούνται ως προς τους κύριους τίτλους σπουδών,  υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται  για την κατάταξή του στον επικουρικό πίνακα δεν βαθμολογείται,  σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002,με 150 μονάδες ακόμα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

         

Ο Δήμος υποχρεούται να καταρτίσει, να αναρτήσει και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εντός σαράντα πέντε (45)ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ.8 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004).

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από τριμελή επιτροπή του Δήμου Εξωμβούργου που έχει οριστεί με την 6/22.3.2007 απόφαση του Δημάρχου, η οποία είναι αρμόδια και για την τήρηση της όλης διαδικασίας εφαρμογής της προκήρυξης. Στους πίνακες   παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.

          Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στο Δημοτικό κατάστημα και στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Κυκλάδων συντασσομένου σχετικού πρακτικού που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του Δήμου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Κυκλάδων, αντιστοίχως.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου   σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη  λήξη της προθεσμίας υποβολής  των ενστάσεων οι πίνακες  κατάταξης με τις  σχετικές  αιτήσεις  και δικαιολογητικά θα αποσταλούν από το Δήμο  στο ΑΣΕΠ για έλεγχο. Το ΑΣΕΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο,  εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση.

Η ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ αποστέλλεται στο Δήμο η οικεία  επιτροπή του οποίου καταρτίζει, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002,ως ισχύει,  μετά την αντικατάστασή του με την παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004  εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής  απόφασης  του ΑΣΕΠ, τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή,  και αποστέλλει τους πίνακες διοριστέων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ’).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης μέχρι τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν μπορεί να προσλαμβάνονται αμέσως πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων από το ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων.  Μετά τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτούς απολύονται το αργότερο την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού  των  περιλαμβανομένων  στον πίνακα διοριστέων.  Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από  την  αιτία αυτή.  Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται με την ανωτέρω σύμβαση εργασίας μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω προσλήψεώς τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

1. Οι διοριστέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο διορισμού στο Δήμο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,   αντίγραφο ποινικού μητρώου  καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού, εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

2.     Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄) απαιτείται :

  Για την απόδειξη της  υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης :

 α) βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,

 β) βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και

γ) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του σοβαρώς τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού.

Για την απόδειξη της  υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης :

 Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας  και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης :

 α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα 

 

 

 β)   βεβαίωση της    Διεύθυνσης   Κοινωνικής    Εργασίας  και  Πρόνοιας    του Υπουργείου  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού,

 γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86   ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο άτομο της οικογένειας και

 δ) πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.

      Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν την (Α) περίπτωση κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον χρόνο του διορισμού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ΄

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄  και Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας προκήρυξης.

2.  Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) :

α) Περίληψή της να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού Κυκλάδων και εφόσον δεν εκδίδονται δύο (2) ημερήσιες να δημοσιευθεί στη μόνη ημερήσια δύο (2) φορές.

Η τελευταία δημοσίευση της  περίληψης να γίνει μετά από  δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) στο κατάστημα του Δήμου Εξωμβούργου.

3. Ανακοίνωση  της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Ξινάρα,    15 Mαΐου 2007

 

Ο Δήμαρχος

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΠΕ  ΚΑΙ  ΤΕ

 

                                                                                                                                               

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Τίτλος σπουδών  ΠΕ και  ΤΕ  κατηγορίας που απαιτείται   :                          Οι μονάδες του βαθμού  του τίτλου

σύμφωνα με την προκήρυξη                                                                               υπολογιζόμενες σε  δεκάβαθμη κλίμακα 

 με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον

                                                                                                                                  αριθμό εκατό (100)

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε

αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών

που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη :                                                                  150

 

Για τις κατηγορίες ΠΕ και  ΤΕ,  πιστοποιητικό  επιτυχούς

παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής

κατάρτισης    του   ΟΑΕΔ   σε   αντικείμενο   συναφές   με το

αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’) :                                                                                      70

 

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ

- Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:                                                      300

- Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο   :                                                               150

- Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο

 γνωστικό αντικείμενο της θέσης :                                                                                                      150

- Μεταπτυχιακός  τίτλος  ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο

 γνωστικό αντικείμενο  :                                                                                                                        50

Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών

σπουδών  η βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

Β. Εμπειρία

Για τους πρώτους δώδεκα μήνες :                                                                                               5  μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            9  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            5  μονάδες ανά μήνα.

Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  - Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50% .

Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας

υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

 

Γ.  Γνώση ξένης γλώσσας

-  Για άριστη γνώση :                                                                                                                                            70

-  Για πολύ καλή γνώση :                                                                                                                                     50

-  Για καλή γνώση :                                                                                                                                               30

-  Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται  η συγκεκριμένη γλώσσα

μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)                                                                     10

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες  η

βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

Δ. Εντοπιότητα

Για τους δημότες δήμου ή   κοινότητας  πληθυσμού μέχρι

και δέκα χιλιάδες κατοίκους, εφόσον επιθυμούν το διορισμό

τους σε θέσεις  του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι

δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης  ή 

νομικού προσώπου  ή ιδρύματός τους και  δεσμεύονται  να

υπηρετήσουν σε αυτές επί μία  τουλάχιστον δεκαετία :                                                                              150                              

 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕ

 

                                                                                                                                               

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ

Τίτλος σπουδών  ΔΕ  κατηγορίας που απαιτείται   :                                        Οι μονάδες του βαθμού  του τίτλου

σύμφωνα με την προκήρυξη                                                                               υπολογιζόμενες σε  δεκάβαθμη κλίμακα 

 με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον

                                                                                                                                  αριθμό εκατό (100)

 

Για την κατηγορία  ΔΕ,  πιστοποιητικό  επιτυχούς

παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής

κατάρτισης    του   ΟΑΕΔ   σε   αντικείμενο   συναφές   με το

αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’) :                                                                                   70

 

Για την κατηγορία ΔΕ, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών,

δεύτερος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης,

σε αντικείμενο συναφές  με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:                                                   150

                                                                                               

Β. Εμπειρία

Για τους πρώτους δώδεκα μήνες :                                                                                             5  μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            9  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                            5  μονάδες ανά μήνα.

Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  - Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.

Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας

υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

 

Γ.  Γνώση ξένης γλώσσας

-  Για άριστη γνώση :                                                                                                                                            70

-  Για πολύ καλή γνώση :                                                                                                                                    50

-  Για καλή γνώση :                                                                                                                                               30

-  Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται  η συγκεκριμένη γλώσσα

μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)                                                                     10

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες  η

βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

Δ. Εντοπιότητα

Για τους δημότες δήμου ή   κοινότητας  πληθυσμού μέχρι

και δέκα χιλιάδες κατοίκους, εφόσον επιθυμούν το διορισμό

τους σε θέσεις  του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι

δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης  ή 

νομικού προσώπου  ή ιδρύματός τους και  δεσμεύονται  να

υπηρετήσουν σε αυτές επί μία  τουλάχιστον δεκαετία :                                                                              150                              

 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

 

 

 

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

Για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα

Για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα

Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

ΜΟΝΑΔΕΣ

 

100

200

300

 

 

Β. Χρόνος ανεργίας

Για κάθε εξάμηνο και έως 8 συνολικά

 

 

  50

 

 

Γ. Εμπειρία

Για τους πρώτους δώδεκα μήνες :                                                                                                5  μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                             8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                             9  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                             8  μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες :                                                                                             5  μονάδες ανά μήνα.

 

Η ανωτέρω εμπειρία να προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  - Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.

Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας

υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας

 

Δ.  Ηλικία

Έως και 24 ετών                                                                                                                                         50

Άνω των 24 έως και 30 ετών                                                                                                                      75

 

Ε. Εντοπιότητα

Για τους δημότες δήμου ή   κοινότητας  πληθυσμού μέχρι

και δέκα χιλιάδες κατοίκους, εφόσον επιθυμούν το διορισμό

τους σε θέσεις  του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι

δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης  ή 

νομικού προσώπου  ή ιδρύματός τους και  δεσμεύονται  να

υπηρετήσουν σε αυτές επί μία  τουλάχιστον δεκαετία :                                                                 150                            

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες  μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (τρόπος απόδειξης  - επισημάνσεις σχετικα με τον υπολογισμο της εμπειρίας και λοιπεσ διευκρινησεις )

 

1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής :

 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

α)  Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος και

                β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η περίοδος της ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα.

 

(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

α) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το     άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα στην οποία να δηλώνεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

 

(1) Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

 

● Για τους μισθωτούς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η περίοδος της ασφάλισης, από την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου σπουδών.

 Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα.

 

(2) Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες  ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

 

       α) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα στην οποία να δηλώνεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

         β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

   Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εμπειρία, αυτή γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο τέλος των παραρτημάτων της παρούσας προκήρυξης.

   Το εν λόγω υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται στους υποψηφίους από τον φορέα που εκδίδει την προκήρυξη. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 

Γ. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα με προσαύξηση κατά 50%

 

Ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία, που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης : α) σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή β) σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι, όταν επιδιώκει την απόλαυση ειδικού πλεονεκτήματος (Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης  50%) υποβάλει βεβαίωση του φορέα όπου έχει απασχοληθεί.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης  (που αναφέρεται στην παράγραφο γ, ενότητας ΕΜΠΕΙΡΙΑ του Κεφαλαίου Γ΄) είναι τα εξής :

1. Για την περίπτωση της παραγράφου γi απαιτείται βεβαίωση του φορέα στον οποίο η εμπειρία έχει αποκτηθεί, για την ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησής του είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι, ενώ κάθε άλλη εμπειρία, εκτός των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο γi, αποδεικνύεται με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

2. Για την περίπτωση της παραγράφου γii απαιτούνται :

i)         Βεβαίωση της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυμης εταιρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου ο υποψήφιος προσλήφθηκε, στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η πηγή χρηματοδότησής του, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ή κοινής υπουργικής απόφασης και ο Ο.Τ.Α. (δήμος, κοινότητα ή νομικό τους πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

ii)       Βεβαίωση του αντίστοιχου ΟΤΑ ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η χρονική διάρκεια της απάσχόλησής του.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (i και ii) απαιτούνται μόνο όταν η επιχείρηση ή η ανώνυμη εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Άλλως, απαιτείται μόνο βεβαίωση του δήμου ή κοινότητας ή δημοτικού – κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπου παρασχέθηκε η αντίστοιχη εργασία, για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, η οποία δικαιολογεί την προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας θεωρείται επίσης:

● Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής  Θητείας.

● Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.

● Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

    Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και οι Φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997.     

 

·  Όταν η εμπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

   (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

    Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

   (2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

    Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,

    Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

    Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

    (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.

 

·   Ειδικές περιπτώσεις

α. Δικαστική Απόφαση

 Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι  ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν , όπου προβλέπεται, το πτυχίο της Νομικής και βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος.

Σε περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν:

 (1) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο τόπος παροχής των υπηρεσιών τους (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας)  καθώς και το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

  (2)  Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν  ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Εναλλακτικά μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν.

γ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.

 Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενό του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν με το  φορέα που εκτέλεσε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο  υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών για τους κλάδους ΤΕ3, ΥΕ16 και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους κλάδους ΔΕ29, ΔΕ30.

δ. Στρατιωτική θητεία

  Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της  στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει  τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ή προκειμένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήματος της προσαύξησης κατά 50%, από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει και το είδος της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η  σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά.

ε. Προγράμματα STAGE

  Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  STAGE  του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24  Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά).  Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία  ή προκειμένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήματος της προσαύξησης κατά 50%, από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει και το αντικείμενο του προγράμματος.

 

2. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.

α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την απόκτηση της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

β. Ο χρόνος εμπειρίας  που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που  προκύπτει από την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημερομίσθια, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν   διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια του (25).

  Οι μήνες εμπειρίας  μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

δ. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο της ασφάλισής τους σε αυτό.

  

                    Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ   

 

 

 

Η άριστη γνώση  της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :

 

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF  PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)  του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE ή με πτυχίο  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN  ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου  CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

β)  Για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή  πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2)  ή  με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

 γ)  Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο  GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή  με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή  DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια  ή  με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

ε)  Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

στ)  Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο  PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : 

 

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή  με πτυχίο  ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient  User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English CertificateHigher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή  με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή  με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP)  ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο  Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή  με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή  P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ε) Για την Ισπανική  γλώσσα με πτυχίο   CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІКПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

 

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN  ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2)  Level 2 - Independent   User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω  ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5 ή Business English CertificateVantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) ή (DELF B2)    ή  με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή   Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης ή  με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο  CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή  με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

ε) Για την Ισπανική  γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

Η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας (βαθμολογείται  το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης, μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) αποδεικνύεται :

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES)    ή    BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level B1) Level 2 – Independent   User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE    COMMUNICATION   του    EDEXCEL    INTERNATIONAL    LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή Integrated Skills in English Level 1 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE I) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

β)  Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο (DELF B1) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

γ)  Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρμόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  (Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben  του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza  του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1 ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

ε)  Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) ή CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

στ) Για την Ρωσική  γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003).

      

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της  Αγγλικής   (άριστη, πολύ καλή, καλή και μέτρια) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 Π.Δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9-6-2006).

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της  Αγγλικής   (άριστη, πολύ καλή, καλή και μέτρια), σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων αποδοχής αυτού, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Επίσης:

 

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας  προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους.  Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια  κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.

 

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα  από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

 

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1)       Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),

β) Vellum Global Educational Services (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006) και

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

                     στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος,  όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

 

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2007 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/5184/28.2.2006)  με την εξής ονομασία:

        α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum        Global Educational Services).

        γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

        δ) BTEC in ICT ή Online Award  ή ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

2)       Mε  τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης  χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3)       Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά .

4)       Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

5)       Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-          Πληροφορικής  

-          Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

-          Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών  

-          Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-          Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών  

-          Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής   

-          Επιστήμης Υπολογιστών

-          Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

-          Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων  

-          Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  

-          Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών 

-          Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

-          Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

-          Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

-          Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

-          Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

-          Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

-          Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-          Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

 

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

-          Πληροφορικής

-          Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  

-          Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

-          Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

-          Βιομηχανικής Πληροφορικής

-          Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

-          Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

-          Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

-          Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

-          Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  

-          Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

-          Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

-          Διαχείρισης  Πληροφοριών 

                   ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

                α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

                β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

                i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής -  Δικτύων Η/Υ,

                ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

                γ) Απολυτήριος τίτλος :

                i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

                ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

                iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

               ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε΄

 

    ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,  πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

               

Πολύτεκνοι επίσης είναι:

Ι.              Ν. 860/5-1-1979

α)            Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β)            Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ)            Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ)            Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

 

 

Επισημάνσεις:    

Α.            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:

i)                     τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους

ii)                   τα άρρενα ανήλικα

iii)                  σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων

iv)                  ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

 

Β.            Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

 

Γ.             Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

 

ΙΙ.             Ν. 3454/7-4-2006

α)            Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β)            Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

γ)            Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.  

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006) .

 

 

Back | Home