ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 m3

Τ.Υ.Δ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ    

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2007

 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  

Διακήρυξη διαγωνισμού για την :

 

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14 m3΄΄

 

Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου Τήνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια του παραπάνω οχήματος.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε 100.000,00 € συν 19.000,00 € για Φ.Π.Α. 19%. Συνολικά δηλαδή 119.000,00 € και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

 

α) στην απόφαση 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,

β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

γ) στον Ν.3463/2006 ΄΄Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας΄΄

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Εξωμβούργου, την 01 - 06 - 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ.

 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της μελέτης.

 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία του Δήμου Εξωμβούργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                                                                                                                       Ξινάρα 09 -05 - 2007

                                                                                                                              Ο Δήμαρχος