ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 2447.-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ  ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

 Προσφέρονται για εκμίσθωση με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από τον Δήμο  Εξωμβούργου Τήνου οι παρακάτω παραλίες:
Θέση 1η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μικρή Άμμο: Το Βορειοανατολικό τμήμα της παραλίας, διαστάσεων 32*13 δηλαδή 416 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή ενοικιάσεως ορίζεται στο ποσό των 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 2η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μεγάλη Άμμο: Στην συγκεκριμένη παραλία θα υπάρξουν δύο (2) τμήματα προς ενοικίαση, το ένα στην αρχή και το άλλο στο τέλος της παραλίας, διαστάσεων 50*10 δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Μεταξύ δημοπρατούμενων χώρων και βράχων η απόσταση θα είναι πενήντα (50) μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 3η : - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» : Τμήμα στο Βορειοανατολικό μέρος της παραλίας                    διαστάσεων 50*10, δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 4η - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ»: Τμήμα στο μέσον της παραλίας                                      διαστάσεων 20*3, δηλαδή 60 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 5η  : - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»:  Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης ιδιοκτησίας Μαραβέλια Φίλιππα  διαστάσεων 30*3 δηλαδή 90 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 6η : - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»:  Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων 40*5 δηλαδή 200 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 7η : - Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το σημείο  που βρίσκεται η «αλυσίδα» (απαγορευτικό σήμα) προς το λιμάνι, διαστάσεων 50*10 δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 9,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 8η : - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ»: Τμήμα στο κέντρο της παραλίας  διαστάσεων 40*6 δηλαδή 240 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 9η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα έμπροσθεν εισόδου Αρχαιολογικού Χώρου διαστάσεων 50*10 δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θέση 10η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ»:  Το  Ανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 50*10 δηλαδή 500 τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 7,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16 Μαΐου  2007, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα ,στην Ξινάρα Τήνου, ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου.
Διάρκεια Μισθώσεως : από υπογραφής μισθωτηρίου μέχρι 31-12-2008.
Προϋποθέσεις συμμετοχής : α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενου στο μίσθωμα ολόκληρου του χρόνου της μίσθωσης, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δ) Βεβαίωση ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με τον Δήμο Εξωμβούργου Τήνου.  ε) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους.

στ).Για όσους επικαλεστούν την μόνιμα κατοικία ή την δημοτικότητα στον Δήμο Εξωμβούργου βεβαίωση του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Εξωμβούργου  Τήνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 23η Μαΐου 2007, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Ξινάρα Τήνου, 8 Μαΐου 2007
Ο Δήμαρχος  Εξωμβούργου Τήνου

 

 

                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ