ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
* Ξινάρα Τήνου, ΤΚ: 842 00, Τήνος
' 22830  51801, 3 – 4
Ê 22830  51802
š exombourgo@thn.forthnet.gr

Ξινάρα, 14/08/2007

Αριθμ. Πρωτ. : 4431._                                               

                                                  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης  20 ωρών.

Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου

ύστερα από την υπ' αριθ. 3/2007/25-4-2007 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το από  3536/2007 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης                                      συνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.

Οι ως άνω 3 θέσεις  μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :


Α/Α

Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*)

Θέσεις

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης
(σε μήνες)

1

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

1

ΔΕ Διοικητικός

18

2

Γραφείο Κοινωνικής  Μέριμνας

1

ΔΕ Οδηγός (για μεταφορά ηλικιωμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων & παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)

18

3

Γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

1

ΔΕ Διοικητικός

18

(*) Για την περίπτωση πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και μέχρι 10% των θέσεων (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3250/2004) και εφόσον έχουν προβλεφθεί από το εγκριθέν επιχειρησιακό σχέδιο.


Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

ΔΕ Διοικητικού

α. 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας & Διοίκησης) ή
2. Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδ/ρίου (Τ.Ε.Ε.) ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
3. Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδ/ρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης  ή
4. Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων : α) Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
5. Απολυτήριος Τίτλος Τεχνικού Επαγ/κού Λυκείου τμημάτων : α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) υπαλλήλων Επιχειρήσεων

Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα :
1) επεξεργασία κειμένων,
2) υπολογιστικά φύλλα,
3) υπηρεσίες διαδικτύου.

-

1

ΔΕ Οδηγών

α.) 1.  Δίπλωμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α) Τεχνικού Αυτ/των Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
2) Πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγ/κού Εκπαιδ/ρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
3) Απολυτήριος τίτλος : Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανών Αυτ/των ή
4) Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτ/του ή
5)  Απολυτήριος Τίτλος Σχολή Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή : Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β.  Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας.

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με :

  • οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
  • Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με :

  • Απολυτήριο τίτλου Υποχρεωτικής Εκπ/σης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης και εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον ως οδηγού μετά την απόκτηση της άδειας.
  • Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

ΔΕ Διοικητικού

α α. 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας & Διοίκησης) ή
2. Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδ/ρίου (Τ.Ε.Ε.) ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
3. Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδ/ρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης  ή
4. Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων : α) Διοικητικών Υπηρεσιών

 Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
5. Απολυτήριος Τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου τμημάτων : α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα :
1) επεξεργασία κειμένων,
2) υπολογιστικά φύλλα,
3) υπηρεσίες διαδικτύου.

-

 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30%.
Β΄. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, (πλήρη ή μειωμένη), σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Γ΄.  Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Δ΄.  Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
Ε΄.  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10%. (άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3454/2006).

            Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καμία εκ των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.


            Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι 3 θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι (6) κοινωνικές ομάδες ως ακολούθως :

Από την Α΄   κοινωνική ομάδα  μία ( 1 ) θέση.
Από την Β΄   κοινωνική ομάδα  μία ( 1 ) θέση.
Από την Γ΄   κοινωνική ομάδα  μία ( 1 ) θέση.
Από την Δ΄   κοινωνική ομάδα …………….……. θέσεις.
Από την Ε΄   κοινωνική ομάδα …………………. θέσεις.
Από την ΣΤ΄ κοινωνική ομάδα …………………. θέσεις.

Εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής ομάδας, τότε οι θέσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή ομάδα, κατά την ανωτέρω κατανομή, μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη.

      α. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα πρόσληψης.
     β. Για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές ομάδες, ποσοστό 60% καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.
     γ. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄), η εμπειρία σε  προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για χρόνο μεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα.

α. Για την Α΄ και Γ΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
β. Για την Β' ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για  τη συνταξιοδότησή τους.
γ. Για την Δ΄ ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα, περιλαμβανομέ-νων  και των ενηλίκων.
     δ. Για την Ε΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο όμως θα επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προσλαμβάνονται.
     ε.  Για την ΣΤ' ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο  των τριών τέκνων.

Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους, συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψήφιους με τα ανωτέρω κριτήρια.


Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

            Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα  γραφεία της υπηρεσίας μας (οδός Ξινάρα Τήνου, Τ.Κ. 842 00, Τήνος ) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ή ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ή ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα.

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ε΄ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτισθούν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή ανά κοινωνική ομάδα και θα αναρτηθούν στο κατάστημα του οικείου φορέα.


ΣΤ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που ορίζει ο φορέας πρόσληψης, οι υποψήφιοι που θεωρούνται επιτυχόντες υποβάλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά :
       α. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου.
β.  Όπου απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (ι) επεξεργασίας κειμένων, (ιι) υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής:

α) ECDL Ελλάς Α.Ε (1-2-2006)
β) Vellum Global Educational Services (22-2-2006)
γ) Infotest (22-2-2006)
δ) ICT Hellas A.E (22-2-2006)
ε) Σύγχρονες Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.  (11.4.2006) και
στ) Acta (Aristotetle Certifacation Training & Assessment)  (18.5.2006)


Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς θα ισχύουν για τρία (3) χρόνια.
Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον  Ο.Ε.Ε.Κ, ισχύουν μέχρι 31.12.2007 (Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/5184/28.2.2006).

Ζ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραμμένους στον  Ο.Α.Ε.Δ.
Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Β΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους.
1) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού,
2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
3) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την ως άνω βεβαίωση ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Γ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών εγγεγραμμένους στον  Ο.Α.Ε.Δ.
Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Δ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Ε΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά άτομα με αναπηρίες.
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).


ΣΤ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά πολυτέκνους, τέκνα πολυτέκνων και γονείς οικογενειών με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (Άρθρο 3 ν.3454/2006)
           1) Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία να προκύπτει η πολυτεκνική  ιδιότητα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του.

Η΄  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

} Οι άνεργοι που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄& Γ΄) και έχουν ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το δελτίο ανεργίας για να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, λαμβάνουν βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου και με αυτή προσέρχονται στο Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να εκδοθεί βεβαίωση του συνολικού χρόνου παραμονής τους σε ανεργία (ο χρόνος των σεμιναρίων προσμετράται στο συνολικό χρόνο ανεργίας του υποψηφίου).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση υποψηφίων που με βάση την κατάστασή τους είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους και επί πλέον να υποβάλουν, μετά την επιλογή τους, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες.

Θ' ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999).
β.  Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας.

Ι'  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα του οικείου φορέα, στο χώρο ανακοινώσεων.     

                                                                       

 

Ο Δήμαρχος
Δήμου Εξωμβούργου Τήνου

 

Παναγιώτης Κροντηράς

Back